Škola, kde se děti cítí příjemně a bezpečně

Vítejte na stránkách Základní školy v Ruské ulici 2059 v Litvínově

Vedení základní školy

Ředitelka školy: Mgr. Pavla Tomášová

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň:

Mgr. Gabriela Komůrková

Zástupce ředitelky pro 2. stupeň:  

Mgr. Jiří Ondráček

povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Schránka důvěry

Ne vždy je vše ideální, ne každý den Ti přeje štěstí. Pokud Tě něco trápí, budeme velmi rádi, když se nám se svými problémy svěříš a my se budeme snažit udělat vše pro to, abychom Ti pomohli.

NAPIŠTE NÁM

Mléko do škol

 

Potravinová pomoc

 

Už jste nás našli?

 

Kde nás najdete

Adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Ruská 2059
Litvínov 1
436 01

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol k 1.9.2005.

Škola zaujímá postavení samostatného právního subjektu příspěvkové organizace zřízeného městem Litvínov. Součástí školy jsou odloučená pracoviště Mateřská škola Tylova 2085, Mateřská škola Soukenická 981, Mateřská škola Čapkova 2035, Školní družina Šafaříkova 991, Centrum Lesánek v ulici Tylova. Všechna tato školní zařízení se nalézají na území města Litvínov.  Celý školní komplex zahrnuje základní školu s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 obědů, školní družinu s kapacitou 160 účastníků, školní klub s kapacitou 30 účastníků, tři pracoviště mateřské školy s celkovou kapacitou 265 dětí a zájmové centrum s kapacitou 25 účastníků. Cílová kapacita ZŠ a MŠ je 1090 žáků, dětí a účastníků ve věku od 3 do 15 let (příp. v Centru se může jednat o dospělé účastníky).

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 33, §44, §111 a §119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Škole je zřizovatelem povolena doplňková činnost, a to hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby.

 

Prostorové podmínky pro vzdělávání

Prostorové podmínky 

Učebny a kabinety ve škole
 suterén  8 učeben, 2 kabinety, šatny, wc
 přízemí  odborné pracovny, sborovna, kanceláře, jídelna, 3 kabinety, šatny, wc
 1. patro  13 učeben, 5 kabinetů, knihovna, wc
 2. patro  15 učeben, 3 kabinety, tělocvičny, wc

Budova školy je čtyřpodlažní, rozčleněná na čtyři pavilony. Celkem je ve škole 37 učeben, převážně vybavených interaktivní technikou. Škola je bezbariérová, zcela pokryta bezdrátovým signálem internetu. Výhodou je zrekonstruovaná učebna chemie, kvalitně vybavená a dobře fungující školní knihovna a dalšími odborné učebny. Žáci využívají také dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, keramickou vypalovací pec, školní kuchyňku a dílny. Pro děti předškoláky jsou zřízeny 2 přípravné třídy.

Učitelé školy

Na škole působí cca 80 pedagogických pracovníků, včetně asistentů pedagoga, školních asistentů, vychovatelek, školního speciálního pedagoga, ředitelky školy a jejích zástupců. Kvalifikovanost učitelského sboru je 89 %. V pedagogickém sboru jsou jak mladí učitelé, tak zkušení pedagogové. Počet pedagogických pracovníků na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 65,80.

Žáci

Žáci naší školy pocházejí většinou z Litvínova, malá část dojíždí z okolních obcí. Škola poskytuje všeobecné vzdělávání s akcentem na výchovnou složku vyučování. Nejsme školou výběrovou ani specializovanou. Školu navštěvují také cizinci.

V naší škole se setkávají děti nadané s méně nadanými a děti z různých společenských komunit, což kopíruje běžný život.

Zajišťujeme péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům je věnována zvláštní péče v běžných hodinách i individuálně v rámci pedagogických intervencí.

Vize školy

Chceme být školou, kde se děti a žáci cítí příjemně a bezpečně.  

Děláme pro to maximum.

Pokračujte ZDE.

Školní vzdělávací program

Škola ovyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvořivě ve škole III.

Školní vzdělávací program jE zaměřenÝ na rozvoj tvořivého myšlení žáků, řešení problémů, logickému uvažování, podněcování iniciativy a samostatnosti žáků.

Celková dlouhodobá koncepce Tvořivě ve škole je zaměřena na respektování osobnosti dítěte, rozvíjení a prohlubování jeho uměleckých sklonů, pohybových schopností i sociálních dovedností, integraci dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, inkluzívní přístup k žákům, správně zacílenou volnočasovou aktivitu žáků, posilování dobrých vztahů mezi rodiči a školou, na zkvalitnění školního klimatu, pěstování pozitivních vztahů s okolními obcemi a společenskými organizacemi. Jako základ úspěchu předpokládá poctivou, pečlivou, tvořivou a odpovědnou práci učitelů.

Vzdělávání v přípravné třídě probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem „Tvořivě v přípravce“.

 

Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu „Sluníčko – S úsměvem jde všechno líp“, který je zaměřený na podněcování iniciativy a samostatnosti žáků, s důrazem na komunikaci, umění naslouchat, posilování sebevědomí, sebeuvědomování, zájmové vyžití dětí. Při aktivitách je pěstován u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu.

Třídnické hodiny

Pravidelně zařazujeme třídnické hodiny, které poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence.

Ze stejných důvodů tráví velkou (svačinovou) přestávku třídní učitel se svou třídou. Naskýtá se tak jedinečná příležitost neformálně si popovídat, sdělit informace, na které jinak není čas.

Mapa

Provoz

PO – PÁ: 6:00 – 16:30
SO – NE: zavřeno

Telefon a E-mail

Sekretariát:   476 111 170,  731 151 660

Školní jídelna:   733 642 153

Ekonomický úsek: 733 643 239

E-mail:   zsruska@zsruska.cz

,,Naší základní vizí je vytvořit školu zajímavou pro všechny žáky, kde je pamatováno na přátelství, společné trávení volného času, vychovanost i řád.“

Mgr. Pavla Tomášová

Ředitelka školy

Původní webové stránky

ZDE si můžete prohlédnout naše předchozí stránky.

Třídnické hodiny

Třídnická_hodina je osobní setkání třídního učitele se svou třídou, kdy všem zúčastněným jde o to, aby jim bylo společně v této třídě dobře. A to nejenom o třídnických hodinách, ale především v běžném školním běhu.

Organizace školního roku 2023/2024

Prázdniny

  • Podzimní prázdniny                                26. 10. a 27. 10. 2023
  • Vánoční prázdniny                            23. 12. 20232– 2. 1. 2024
  • Pololetní prázdniny                                    2. 2. 2024
  • Jarní prázdniny                                           4. 3.– 10. 3. 2024
  • Velikonoční prázdniny                              28. 3. 2024
  • Hlavní prázdniny                                        29. 6. 2023 – 31. 8. 2024

Státní svátky

Ostatní svátky

E - žákovská knížka

Pokračujte ZDE.

Environmentální výchova, Žákovský parlament

Environmentální výchovavzdělávání a osvěta je oblastí výuky, která se zaměřuje na životní prostředí a aktivity, které celou oblast žákům přibližují.

Žákovský parlament je nástroj, který dokáže žáky ve školách připravovat na reálný občanský život, čímž posiluje demokracii. 

Více ZDE.

Dokumenty školy, ZÁPIS

Pokračujte ZDE.

Školská rada

Účelem zřízení Školské rady je umožnit žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.   

Pokračujte ZDE.                         

Spolek rodičů a přátel školy

Spolek je dobrovolnou, nepolitickou organizací sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků a přátele školy, založené podle zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku.
Členská schůze stanovila výši členského příspěvku: 200,- Kč za 1 pololetí.
Částky jsou splatné v období září – říjen a leden – únor, a to prostřednictvím třídních učitelů. Existuje také možnost uhrazení příspěvku jednorázově, tj. 400,- v průběhu měsíců září – říjen.
Výše příspěvku je stanovena jako nejnižší, každý člen Spolku může dle svého uvážení navýšit svůj členský příspěvek.

IČ: 01720503 kontakt: spolekzsruska@seznam.cz

Více ZDE.

Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1  LETÁK

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1  LETÁK

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1  LETÁK

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1  LETÁK

MAP IV

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“, nebo také MAP IV, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov.

POKRAČUJTE ZDE

MAP III

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro ORP Litvínov“, nebo také MAP III, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov.

POKRAČUJTE ZDE.

Tisková zpráva č.4  projektu ZDE

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU. 

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.         plakát

PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ

V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Financování projektu zajišťují z 85% prostředky EU, dále z 10% státní rozpočet ČR, 5% je financováno z rozpočtu města Litvínova. Celkové náklady projektu jsou ve výši 33 705 878,55 Kč.

POKRAČUJTE ZDE.

Plakát projektu ZDE.

Tisková zpráva projektu ZDE.

Tisková zpráva projektu ZDE.

Výjezdový den pedagogů – plakát ZDE.

TVOŘIVĚ VE ŠKOLE III.

1. 1. 2021 škola zahájila realizaci projektu s názvem Tvořivě ve škole III. Tento projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Hlavním cílem projektu je zajištění personální podpory – chůvy v MŠ, školního speciálního pedagoga v ZŠ i v MŠ, realizace projektového dne ve výuce ZŠ i MŠ.

Plakát projektu ZDE.

TVOŘIVĚ VE ŠKOLE IV.

1.1.2023 škola zahájila realizaci projektu s názvem Tvořivě ve škole IV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. Hlavním cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem a žákům ve škole prostřednictvím realizace aktivit projektu: Chůva pro dvouleté děti; Vzdělávání pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD; Školní speciální pedagog v ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002871

Plakát projektu ZDE.

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Plakát projektu ZDE.

Dotace z NPO

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Výzva je zaměřena na posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. V návaznosti na podporu aktivit uvedených v odst. 4.2. a 4.3 Výzvy škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Cílem je zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení a celkový well-being.

Finančním zdrojem pro realizaci podpory z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Plakát

Adopce na dálku

Spolek rodičů podporoval vzdělání indické dívky Marie.

Marie dostudovala, stala se zdravotní sestrou, podpora byla ukončena.

Pokračujte ZDE.

Klubík

Pokračujte ZDE.

Teen´s Club

Pokračujte ZDE.

Vzdělávání cizinců

Pokračujte ZDE.

Vzdělávání nadaných dětí
Zvonění

V pondělí je rozvrh hodin posunutý, protože pravidelně zařazujeme třídnické_hodiny– osobní setkání třídního učitele se svou třídou. Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy.

Přehled Zvonění

Máme rádi svoji školu

Důležitý je osobní pokrok každého žáka

O nás

 

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 2 přípravné třídy.

V přípravné třídě pracuje paní učitelka a asistent pedagoga, většinou s maximálním počtem 15 dětí.

Učíme děti samostatnosti, posilujeme vhodně jejich sebevědomí, zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností, rozvíjíme slovní zásobu, učíme děti pracovat se slovy, čteme pohádky, provádíme logopedická, grafomotorická cvičení. Také rozvíjíme matematické dovednosti, snažíme se, aby děti měly dostatečné vědomosti a znalosti o okolním i širším světě, chápaly změny v přírodě.

Další informace ZDE.

 

I . stupeň naší ZŠ má 95% kvalifikovaný pedagogický sbor. Paní učitelky ve výuce využívají různé metody a formy práce, které se jim osvědčily během letité praxe nebo si je osvojily během soustavného sebevzdělávání.

Vyučování je pestré, u menších dětí často i hravé. Dbáme na individualitu dětí, respektujeme výukové tempo každého žáka. Hodiny vhodně přizpůsobujeme naplánovaným činnostem, takže ne vždy se řídíme školním zvoněním. V hodinách využíváme různé názorné pomůcky včetně těch nejmodernějších a interaktivních. Vedeme děti k samostatnosti, řešení problémů, v hodinách rádi zařazujeme skupinovou práci, která vede k rozvoji komunikace a spolupráce.

Využíváme všech prostor školy – tělocvičny, školní hřiště, knihovnu, zahradu, kuchyňku, ale i odborné učebny II. stupně, aby výuka pro děti byla co nejpestřejší a nejzajímavější.

II . stupeň naší ZŠ má téměř plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Vyučující ve výuce využívají různé metody a formy práce, které považují za příklady dobré praxe nebo si je osvojily během svého sebevzdělávání. Snahou je do výuky zařazovat metody aktivního učení, přenášet zodpovědnost na žáky. Velmi důležitou složkou výuky na druhém stupni je projektová výuka.

Vyučování je zajímavé, z hlediska činností různorodé a podnětné. Vyučující respektují individualitu žáků, zohledňují jejich výukové tempo. Hodiny vhodně přizpůsobují naplánovaným činnostem, zájem žáka o učivo je důležitější. V hodinách využívají různé názorné vyučovací pomůcky včetně těch nejmodernějších a interaktivních. Vedou děti k samostatnému myšlení, řešení problémů, kreativitě.

Školní poradenské pracoviště

  • Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli.
  • Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky.
  • Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
  • Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

Pokračujte ZDE.

1) Za kroužky jsou považovány veškeré pro děti a žáky v prostorách nebo v areálu školy organizované aktivity, které jsou pro žáky dobrovolné, probíhají mimo vyučování, probíhají skupinově nebo individuálně a probíhají pravidelně nebo i nepravidelně po dobu školního roku nebo jeho převážné části.

2) Účastníci kroužků se řídi školním řádem včetně pravidel BOZP, POZ a PO.

3) Kroužky jsou vedeny lektory, kteří jsou zaměstnanci školy

4) Minimální počet účastníků v kroužku je zpravidla 12.

5) Kroužky mohou být bezplatné nebo za úplatu. Poplatek za kroužek je ovlivněn, mimo jiné, cenou materiálu pro potřeby kroužku (např. keramická hlína, výtvarný materiál).

6) Kroužky jsou zpravidla v činnosti od 1. října do 31. května příslušného školního roku.

7) Odhlašování/přihlašování dětí na kroužky probíhá vždy na začátku/konci pololetí.

8) Kontaktní osoba pověřená vedením agendy kroužků je paní Leona Mojhová: mojhova@zsruska.cz

9) Standardní úplata za kroužky za jedno pololetí školního roku činí:

100,- Kč při výuce 45 minut

150,- Kč při výuce 60 minut

200,- Kč při výuce 90 minut

10) Úplata za kroužky se provádí vždy za celé pololetí najednou.

Podstatné informace se dozvíte od svých třídních učitelů.

 

Žáků a dětí

Oddělení školní družiny

Tříd

Let tradice

Kontakty

Adresa: Ruská 2059, Litvínov

Telefon: 476 111 170, 731 151 660

E-mail: zsruska@zsruska.cz

Úřední hodiny: Po-Pá: 7:00 – 15:00