ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vítejte u nás

Školní družina přináší pestrou paletu volnočasových aktivit pro žáky.

Seznamte se s naší školní družinou

Školní družina dětem nabízí zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny děti plní úkoly vyplývající z celoročního plánu školní družiny. Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme děti chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.

Režim školní družiny,

omlouvání,

vyzvednutí dítěte

Činnost školní družiny se řídí svými pravidly. 

 

Poplatek za ŠD

Ředitelka školy stanovuje výši úplaty za zájmové vzdělání:

500,- Kč/pololetí.

Částka je splatná vždy na začátku pololetí

 

Těšíme se na vás!