Vzdělávání dětí a žáků s OMJ

KDO JSOU DĚTI A ŽÁCI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM (OMJ)?

V nejširším slova smyslu jde o všechny děti a žáky, v jejichž případě se jazyk, kterým hovoří ve svém volném čase a domácím prostředí, resp. ve kterém se dosud vzdělávali, nekryje, nebo jen částečně kryje s vyučovacím jazykem, tj. češtinou.

Nejčastěji tedy v této souvislosti hovoříme o dětech a žácích nově příchozích ze zahraničí. Mohou to ale být také děti cizinců, které v ČR vyrostly, ale doma hovoří jiným jazykem, než je jazyk vyučovací.

Patří sem také děti, jež mají české občanství, ale doma se používá i jiný než český jazyk (jedná se o děti z vícejazyčného prostředí nebo děti s dvojím občanstvím). V některých případech (spíše z důvodu potřeby podobné podpory) do této skupiny řadíme i děti s českým občanstvím, které sice doma česky hovoří, ale studovaly v zahraničí a česky se nikdy ve škole neučily.

 

Školní podpůrný program – Příloha „Cizinci“

Podpora dětem a žákům s OMJ se řídí novými pravidly

MŠMT s účinností od vydává s účinností od 1. září 2021 metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách.

Informace pro rodiče žáků s nárokem na jazykovou podporu

ZDE si můžete stáhnout formulář se základními informacemi

Žádost zákonného zástupce žáka o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu

ZDE si můžete stáhnout žádost zákonného zástupce o zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu

Seznam určených škol

ZDE si můžete stáhnout seznam určených škol pro jazykovou přípravu