OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING) 

SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING) 

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání. 

Škola, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka školy určila příslušnou osobou p. Lucii Tvrzníkovou.

Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – whistleblowing@zsruska.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Lucie Tvrzníková, adresu Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, Ruská 2059, 436 02 Litvínov (nutno označit „Whistleblowing – NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – budova základní školy, Ruská 2059 (sekretariát)
  • ústně telefonicky – na čísle 476 111 170

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.