Charakteristika

Účelem zřízení Školské rady je umožnit žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je zvolena na období od 1.1. 2021 do 31.12. 2023.

Školská rada schváluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a jeho změny, změny ve Školním vzdělávacím programu, návrh rozpočtu školy, vyjádřuje se k rozboru hospodaření školy.

Složení

Zástupci organizace

Mgr. Jiří Ondráček

Ing. Iveta Bílková

Mgr. Pavla Kostelecká

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Ranata Hoblíková

Marcela Kundertová

Kateřina Kurinovská

Zástupci zřizovatele

Bc.Helena Nosákovcová

Mgr. Petra Troníčková

Mgr. Lucie Kaftanová