Kde nás najdete

Adresa školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Ruská 2059
Litvínov 1
436 01

Speciální základní škola Litvínov,

Šafaříkova 991, Litvínov 436 01                                                                                                                                      

Rychlý kontakt

mobilní telefon: 603 267 576
email: druzina@zsruska.cz

Přesný název: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Ruská 2059, okres Most

Adresa:
Ruská 2059
Litvínov 1
436 01

Šafaříkova 991                                                                                                                                                                                                                                          Litvínov                                                                                                                                                                                                                                                      436 01 

Personální obsazení

Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Rybková vladimira.rybkova@zsruska.cz

Vychovatelky: Martina Kořánková martina.korankova@zsruska.cz

                       Simona Mandziuková simona.mandziukova@zsruska.cz

                       Bc. Kamila Nováková, Dis. kamila.novakova@zsruska.cz

                       Lenka Víchová lenka.vichova@zsruska.cz

Asistentka pedagoga: Kateřina Řimnáčová

                                Alena Ulrichová

                               Martina Venčigrochová

 

 

Oddělení, třídy

Oddělení :

  1. oddělení  p. vychovatelka Vladimíra Rybková (děti 3.B, C, část 4.A)
  2. oddělení p. vychovatelka Simona Mandziuková (děti 3.A, 4.A, B, C)
  3.  oddělení p. vychovatelka Lenka Víchová (děti 1.B, 2.B,C, PT2)
  4. oddělení p. vychovatelka Martina Kořánková (děti 1.A,C, PT2)
  5. oddělení p. vychovatelka Bc. Kamila Nováková (děti 2.A, D, PT1)
Charakteristika školní družiny

Školní družina je umístěna v budově Speciální základní školy Litvínov, Šafaříkova 991.

Jedna třída je vyhrazena pro účastníky školní družiny na domovské škole Základní a Mateřské škola Litvínov, Ruská 2059 v suterénu školy. Školní družina je určena žákům 1. stupně. Pokud je zájem větší, než umožňuje kapacita, jsou přednostně přijímáni žáci mladšího školního věku  (1. – 3. třída).

Vize, charakteristika školního vzdělávacího programu

Vzdělávací program školní družiny se orientuje především na ty oblasti, které s ohledem na věkovou strukturu dětí a podmínky ŠD může dále rozvíjet.

Základní vizí je vytvořit se žáky, s učiteli, ve spolupráci s rodiči a zřizovatelem, humánní školu zajímavou pro žáky,s příznivým vnitřním klimatem pro ně i učitele.  Školu, která podněcuje iniciativu a samostatnost žáků, umožňuje osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcuje účastníky k tvořivému myšlení, řešení problémů, logickému uvažování, vede účastníky k účinné komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých, připravuje účastníky na uplatňování práv i povinností, pomáhá vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, v prožívání životních situací, učí je aktivně chránit a upevňovat své zdraví, být tolerantní a ohleduplný, být sebekritický. Vytvořit školu, ve které je pamatováno na přátelství, společné trávení volného času, na vychovanost i řád.

Akce ŠD

Při aktivitách ŠD pěstujeme u účastníků vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu. 

Školní vzdělávací program

 

Zájmové vzdělávání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu „Sluníčko – s úsměvem jde všechno líp“ zaměřený na podněcování iniciativy a samostatnosti žáků, s důrazem na komunikaci, umění naslouchat, posilování sebevědomí, sebeuvědomování, zájmové vyžití dětí. Při aktivitách je pěstován u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu.

Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE.

Vnitřní řád

Pokračujte ZDE.