Kde nás najdete

Adresa školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Ruská 2059
Litvínov 1
436 01

Speciální základní škola Litvínov, Šafaříkova 991                                                                                                                                                                                        Šafaříkova 991                                                                                                                                                                                                                                                              Litvínov                                                                                                                                                                                                                                                                         436 01 

Rychlý kontakt

mobilní telefon: 603 267 576
email: druzina@zsruska.cz

Přesný název: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Ruská 2059, okres Most

Adresa: 
Ruská 2059
Litvínov 1
436 01

Šafaříkova 991                                                                                                                                                                                                                                                              Litvínov                                                                                                                                                                                                                                                                         436 01 

Personální obsazení

Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Rybková

Vychovatelky: Martina Kořánková

                       Simona Mandziuková

                       Bc. Kamila Vernerová, Dis.

                       Lenka Víchová

Asistentka pedagoga: Monika Růňová

                                Ilona Zábranská

Školní asistentka: Lucie Janoušková

Oddělení, třídy

Třídy

I. oddělení – Vladimíra Rybková

třídy 3. C

II. oddělení – Simona Mandziuková

třídy 3. A, B + 4. třídy

III. oddělení – Martina Kořánková

třídy 1. C + 2. B

IV. oddělení – Lenka Víchová

Třídy 2. A, C

V. oddělení – Bc. Kamila Vernerová, Dis.

třídy 1. A, B + PT

Charakteristika školní družiny

Školní družina je umístěna v budově Speciální základní školy Litvínov, Šafaříkova 991. Jedna třída je vyhrazena

Pro účastníky školní družiny na domovské škole Základní a Mateřské škola Litvínov, Ruská 2059 v suterénu školy. Školní družina je určena žákům 1. stupně. Pokud je zájem větší, než umožňuje kapacita, jsou přednostně přijímáni žáci mladšího školního věku  (1. – 3. třída). 

Vize, charakteristika školního vzdělávacího programu

Vzdělávací program školní družiny se orientuje především na ty oblasti, které s ohledem na věkovou strukturu dětí a podmínky ŠD může dále rozvíjet.

 Základní vizí je vytvořit se žáky, s učiteli, ve spolupráci s rodiči a zřizovatelem, humánní školu zajímavou pro žáky,s příznivým vnitřním klimatem pro ně i učitele.  Školu, která podněcuje iniciativu a samostatnost žáků, umožňuje osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcuje účastníky k tvořivému myšlení, řešení problémů, logickému uvažování, vede účastníky k účinné komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých, připravuje účastníky na uplatňování práv i povinností, pomáhá vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, v prožívání životních situací, učí je aktivně chránit a upevňovat své zdraví, být tolerantní a ohleduplný, být sebekritický. Vytvořit školu, ve které je pamatováno na přátelství, společné trávení volného času, na vychovanost i řád.

Akce ŠD

Při aktivitách ŠD pěstujeme u účastníků vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu. 

Školní vzdělávací program

 

Zájmové vzdělávání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu „Sluníčko – s úsměvem jde všechno líp“ zaměřený na podněcování iniciativy a samostatnosti žáků, s důrazem na komunikaci, umění naslouchat, posilování sebevědomí, sebeuvědomování, zájmové vyžití dětí. Při aktivitách je pěstován u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu.

Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE.

Vnitřní řád

Pokračujte ZDE.