Provozní doba ŠD

Provoz školní družiny probíhá od pondělí do pátku. O provozu školní družiny v době vedlejších i hlavních prázdnin a v době volného dne rozhoduje na základě zájmu zákonných zástupců ředitelka školy. Je – li chod školní družiny mimo provoz, zveřejní se informace na veřejně přístupném místě (vývěska a web školy, nástěnka ve školní družině)

Ranní služba probíhá od 6.00 do 8.00 hodin v prostorách družiny ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059 – v „bytečku“. Účastníci se zde nahlašují a vychovatelka konající dohled je zapíše do sešitu ranních docházky.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování účastníků a končí v 16.30 hod. Účastníky předá po ukončení vyučování vychovatelce učitelka, která vyučovala v poslední hodině. Účastníci odcházejí ze školy se všemi věcmi, které potřebují k odchodu a uloží je v šatně ŠD.

Vyzvedávání a propouštění účastníků probíhá dle následujícího časového harmonogramu: Po obědě (12.30h a 13.30h- starší účastníci) ve školní družině v budově školy ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, ve školní družině v budově Speciální základní školy Litvínov, Šafaříkova 991 po vycházce v čase od 14.45 do 16.30 hod.