Školní řád

 

Kompletní školní řád si můžete prohlédnout a stáhnout:

Školní řád (od 1. 9. 2022)

Školní řád ukrajinsky (translator)

Školní řád – pravidla pro hodnocení (od 1. 9. 2022)

Školní řád – pravidla pro hodnocení – ukrajinsky (translator)

Žákovský školní řád (od 1. 9. 2018)

Žákovský řád  – ukrajinsky (translator)

  

Výňatek ze Žákovského školního řádu

 1. Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, kterou sis spolu s rodiči vybral.

K docházce na Základní školu a Mateřskou školu Litvínov, Ruská 2059, okres Most se svými zákonnými zástupci rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní či předškolní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat svá práva ve škole.

 

 1. Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky, děti a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky, dětmi a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Žáci, děti i učitelé mají právo na ochranu zdraví, nikdo jim nesmí psychicky ani fyzicky ubližovat.

 

 1. Na co máš právo.

Ve škole máš právo na:

 • vzdělávání a poradenské služby poskytované školou podle školského zákona
 • rozvíjení tvé osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
 • v případě nutnosti (vývojové poruchy, postižení apod.) na speciální péči v rámci možnosti školy
 • informovat se o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • zúčastňovat se jednání žákovského parlamentu, volit a být volen
 • účastnit se jednání s rodiči a vyjadřovat se slušně ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí tvého vzdělávání; těmto vyjádřením budeme věnovat pozornost odpovídající tvému věku
 • ochranu před vlivy a informacemi, které by mohli ohrozit tvůj duševní vývoj a morálku
 • ochranu před fyzickým a psychickým násilím
 • svobodný výběr kamaráda
 • respektování soukromého života tvého a tvé rodiny
 • odpočinek přiměřený tvému věku a potřebám
 • svobodný pohyb po školních prostorách, které jsou k tomu určeny
 • požádat vyučujícího o pomoc s učením, a to v případě, kdy ti látka nejde přes tvou snahu;
 • rovnoměrné rozvržení zkoušek.
 • požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy
 • být seznámen s hodnocením své práce a s jeho vysvětlením, můžeš vyjádřit své argumenty
 • pokud s něčím, co stojí ve školním řádu nesouhlasíš, můžeš o tom jednat nejlépe se žákovským parlamentem, nebo s třídním učitelem, vedením školy a můžeš navrhnout změny
 • stejně tak máš právo přicházet s nápady, návrhy a podněty, které se týkají činnosti školy nebo třídy a spolupodílet se tak na chodu školy. Pro vedení školy a učitele jsou tvé názory na dění ve škole důležité

 

 1. Aktivně se zúčastňuj školní práce.

Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

 

 1. Dodržuj školní pravidla.

Ve škole se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:

 • Vstoupil jsi – pozdrav.
 • Odcházíš – rozluč se.
 • Chceš-li – řekni prosím.
 • Dostaneš-li – řekni děkuji.
 • Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
 • Neskákej nikomu do řeči– každý má právo vyjádřit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj– jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
 • Nenič– každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Netrap se– učitelé ti mohou pomoci, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
 • Mluv pravdu– lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
 • Važ si sám sebe i druhých– v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
 • Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
 • Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

 1. Chraň svoji školu i své věci.

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do původního stavu, nebo nákup nové věci. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky, apod.) máš u svého třídního učitele a žáci II. stupně školy při hodinách Tv v kabinetu Tv. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v kanceláři školy.

 

 1. Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Vcházíš do školy a odcházíš ze školy hlavním vchodem z Ruské ulice. Po příchodu do školy se přezuješ do domácí obuvi. Domácí obuví nejsou tenisky nebo jim podobná obuv. Oděvy a obuv si odkládáš do šatních skříněk. O svou šatní skříňku se starej, stejně tak si ohlídej klíčky ke skříňce. Do šatní skříňky neodkládej cenné věci, peníze a mobily. Před odchodem z učebny zkontroluj své místo, nenechávej v učebně věci ani odpadky. Nekresli po stole ani po židli. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6:00 hod. Z odpolední družiny odcházíš do 16:30 hod. Škola je během vyučování uzavřena. Příchod do školy v tuto dobu je možný vedlejším vchodem u školní jídelny – zvonky do kanceláře školy. Do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou. Na školní hřiště je povolen vstup ve vhodné obuvi.