Naší mateřskou školu najdete na okraji města. Díky naší poloze, můžeme k vycházkám využívat Zámecký park, v blízkosti je i sídlištní hřiště, kde uskutečňujeme různá sportovní klání. Při příznivém počasí si děti užívají pohyb na prostorné školní zahradě, kde je vybudováno malé sportovní hřiště, průlezky a pískoviště. Probíhají zde i akce s rodiči jako pálení čarodějnic, Dětský den, rozloučení s budoucími školáky, Babí léto, táboráky atd. Mateřská škola Vláček spolupracuje s divadly, kouzelníky, městskou policií a také se ZŠ Ruská, kde děti navštěvují počítačovou učebnu a tělocvičnu. Mateřská škola má kapacitu 80 dětí, které jsou ve věku 2-7 let. V přízemí je třída přizpůsobena vzdělávání dvouletých a tříletých dětí, v 1. patře jsou dvě třídy, jedna má heterogenní složení (děti ve věku 4-6 let) a jedna homogenní (děti ve věku 5-7 let).

 

Naše budova není moc členitá, přesto efektivně využíváme všech prostor. Budova prošla v roce 2020 rekonstrukcí kuchyně, sociálních zařízení, podlah a přízemí je zcela bezbariérové. U dětí prohlubujeme estetické cítění, vedeme je k aktivnímu životu, zdravému životnímu stylu a zdokonalujeme pohybové dovednosti. Uspokojujeme individuální potřeby každého dítěte. Naším cílem je připravit děti efektivně, ale zároveň zábavně na vstup do školy.

Vchod
Malujeme na vše co nám přijde pod ruku

Náš školní vzdělávací program se jmenuje

„Cesta vláčkem Poznáváčkem“.

Motto:
„Pojďme děti hned, s vláčkem poznat svět.“

Školní vzdělávací program (ŠVP) má název „Cesta vláčkem Poznáváčkem“. Vzdělávání v naší mateřské škole povedeme k tomu, aby dítě na konci předškolního období získalo v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro život. Celý vzdělávací program je orientován tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, tvořit a přemýšlet. Pro dítě předškolního věku je však daleko důležitější to, jak se v mateřské škole cítí, a proto chceme vytvářet pro děti prostředí pro ně příjemné, klidné, bezpečné, motivující a plné dětské radosti.

Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití a ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními. Vzdělávací program se nezakládá na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

Účastníme se s dětmi různých akcí – fotbalový turnaj pro MŠ, divadelní představení v DVD, akademie MŠ… Pořádáme pro děti výlety, exkurze, barevné a motivační dny, závody na koloběžkách, rádi zpíváme, kreslíme i cvičíme.

Jsme tu všichni kamarádi a je nám tady spolu dobře.

Jak jsou u nás děti rozděleny do tříd

 

Třída Krtečků

Třída Krtečků

homogenní třída dětí (2-3 let), kde se děti seznamují s novým prostředím, učí se samostatnosti, sebeobsluze, zvykají si na kolektiv dětí i dospělých, učí se komunikovat, rozvíjí řeč, pohybové dovednosti.

Třídní vzdělávací program – Krtečci TVP 2023-2024

učitelky: Hana Zelenková
Dana Holubová
chůva:   Jitka Krnáčová

Třída Ježečků

Třída Ježečků

heterogenní třída dětí (3-5 let), které jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji sebeobsluhy, komunikativních dovedností, učí se pomáhat mladším kamarádům a dodržovat stanovená pravidla. Učí se také zdravému životnímu stylu.

Třídní vzdělávací program – Ježečči TVP 2023-2024

učitelky: Lada Buřtová DiS.
Bc. Miroslava Soukupová

Třída Veverek

Třída Veverek

homogenní třída dětí (5-7 let), které jsou připravovány na vstup do ZŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, učí se řešit problémy, komunikovat, získávají nové zkušenosti, rozvíjí dětskou zvídavost, pohybové schopnosti a dovednosti. Zkoumají přírodu a okolní svět formou bádání a experimentování.

Třídní vzdělávací program – Veverky TVP 2023-2024

učitelky: Jana Kučerová
Evženie Žemličková

Spolupracujeme s rodiči

 • Rodiče mají možnost s dítětem v MŠ pobýt a účastnit se programu. Tato možnost se je závislá na aktuální situaci v ČR ohledně epidemiologických opatření.
 • MŠ pravidelně informuje rodiče o kulturních a společenských akcích.
 • Pokud to situace dovoluje, společně s rodiči organizujeme různé oslavy v MŠ: Podzimní čarování, Vánoční dílničky, Rej čarodějnic, akce „Mámo, táto pojď se mnou do školky“, Rozloučení se školáky

Životospráva

 • Dětem je připravována zdravá a plnohodnotná strava, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.
 • Děti do jídla násilně nenutíme.
 • Dostatek jídla dle potřeby dětí je zaručen vyhláškou o spotřebním koši, spotřební koš je měsíčně propočítáván (snižování spotřeby tuků, cukrů, v rámci financí zvyšování spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných výrobků).
 • Vhodnou motivací se nám daří to, že děti stále více konzumují ovoce a zeleninu.
 • Pitný režim je dodržován celý den.

Také spolupracujeme se:

 •  Základní školou Ruská
 • PPP Litvínov
 • MěÚ Litvínov
 • Městskou policií
 • MŠ Soukenická, MŠ Tylova
 • S trenéry fotbalu
 • Městskou knihovnou
 • Hasiči

Pravidelné akce:

Divadelní představení v MŠ
Motivační dny v MŠ (barevné, pohádkové atd.)
Dopolední a celodenní výlety
Oslavy s rodiči (Babí léto, vánoce, Čarodějnice)
Dny otevřených dveří
Akce se Základní školou
Závody na koloběžkách, Olympiády
Návštěvy Docela velkého divadla, kina
Návštěvy Jungle Areny v Mostě
Plavecký výcvik
Cvičení s Radkou
Rozloučení s předškoláky
Třídní schůzky s rodiči
a mnoho dalších

Uspořádání některých akcí je závislé na aktuální situaci v ČR ohledně epidemiologických opatření.