V důsledku opatření v souvislosti s šířením koronaviru se v letošním roce jednotná přijímací zkouška koná podle speciálního zákona, kterým se upravují podmínky pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Pro uchazeče to znamená oproti loňskému roku několik změn.

První změnou je počet „pokusů“ na vykonání zkoušky – místo dvou termínů mají termín pouze jeden.

Další změnou je termín konání zkoušek – ty proběhnou pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia v pondělí 8. června a pro obory víceletých gymnázií v úterý 9. června.

Zkoušku budou uchazeči konat ve škole s maturitním oborem, kterou uvedli na přihlášce jako první v pořadí. Uchazeči, kteří se hlásí pouze na jednu školu s maturitním oborem, a uvedli ji na přihlášce jako druhou v pořadí (například z důvodu, že na první pozici uvedli učební obor), o možnost konat jednotnou zkoušku nepřijdou – budou ji konat na této škole.

Další podstatná změna, která se uchazečů dotkne, je prodloužení času na konání zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka a literatury se vymezený čas prodlouží o deset minut (z 60 na 70 minut) a na řešení testu z matematiky budou mít uchazeči patnáct minut navíc (dojde tedy k navýšení času ze 70 na 85 minut).

Vzhledem k tomu, že se zkouška bude konat pouze v jednom termínu a termíny byly posunuty na červen, došlo ke zkrácení doby pro vyhodnocení testů řádného termínu. Školy obdrží od CERMATu výsledky didaktických testů 7. den po konání zkoušky. Ředitel školy tyto výsledky zpřístupní uchazečům následující den. CERMAT zašle školám podrobné informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v nejbližších dnech.

U oborů středního vzdělání s výučním listem se nemusí s vyhodnocováním přijímacího řízení čekat na konání jednotné přijímací zkoušky a lze jej učinit i s předstihem (např. v průběhu dubna či května). Ředitel školy v tomto případě zveřejní seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí. Ale 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku začne stejně jako pro obory s jednotnou zkouškou (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

Zveřejnění výsledků a přijímání uchazečů na uvolněná místa

Škola vyvěsí seznam s výsledky s tím, že uchazeči budou uvedeni pod přiděleným registračním číslem nejpozději 8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento nejzazší termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Seznam škola zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, a to alespoň na dobu 15 dnů.
Změna nastává ve způsobu uplatnění opravného prostředku. Zákon říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. K tomu se přistoupilo z důvodu urychlení procesu přijímání.
Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“ (tedy o možnost „být přijati na odvolání“, jak je ve veřejnosti vžito). Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Tj. škola činí kroky tak, aby v co nejkratším možném termínu za využití dosavadních výsledků přijímacího řízení naplnila kapacitu školy. Stále nicméně platí, že ředitel školy musí nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

————————————————————————————————————————————————————–

Protože se žáci od poloviny března neúčastní výuky ve škole, připravil CERMAT pro uchazeče, jejich rodiče a pedagogy řadu studijních materiálů k přípravě na zkoušku v rámci podpůrného balíčku pod názvem „Přijímačky bez obav“. Na stránkách CERMATu tak uchazeči najdou kromě již zveřejněných testových zadání z minulých let také Průvodce řešením testů, webovou aplikaci na procvičování testů a testových úloh či instruktážní videa týkající se informací o zkoušce, způsobu vyplňování záznamového archu nebo některých testových úloh.

Aplikace pro procvičování testů a úloh

Centrum připravilo v rámci podpůrné kampaně „Přijímačky bez obav“ webovou aplikaci umožňující žákům procvičit si a následně i vyhodnotit didaktické testy a skupiny úloh jednotné přijímací zkoušky v podobě blízké reálnému formátu zkoušky.

Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020