Školní speciální pedagog

Charakteristika

Tuto funkci ve škole zastává: Mgr. Pavla Kostelecká (kabinet – přízemí – č. místnosti 15)

kontakty:

konzultační hodiny:

 • pondělí 14.00 – 16.30h a úterý 15.30 – 16.30h

(případně dle dohody)

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – specifikace ŠVP Tvořivě ve škole – ke stažení ZDE 

Speciální pedagog nabízí:

–  Individuální vedení dětí v oblasti řečových obtíží (nápravy výslovnosti a řečových obtíží) – předpokladem úspěšnosti je pravidelná práce rodič + dítě

– Kurz Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE- Basic, I.) – pro žáky i rodiče (skupina 5-10 osob)

–  Program pro žáky s poruchami pozornosti KUPOZ- pro žáky 2. – 4. roč. (nutno zakoupit pracovní sešit) – cca 15 lekcí- žák + rodič

– Individuální vedení žáků a dětí v oblasti prevence školního neúspěchu – program Maxík

–  Program pro žáky 8. -9. roč. „Já na to mám“ (cca 12 lekcí, skupina 2-3 žáků) – rozvíjí učební strategie, vhodné pro žáky, kteří uvažují o studiu na SŠ

Bližší informace získáte na kostelecka@zsruska.cz

Obecně o činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Školní speciální pedagog (dále ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými nemá běžný pedagog možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

ŠSP je k dispozici i zákonným zástupcům v případě jejich dotazů a poskytnutí informací týkajících se daného žáka. Pracuje také na vytváření odpovídajících vztahů mezi intaktními žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Uplatňuje a naplňuje strategie inkluzivního vzdělávání.

Speciální pedagog se, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky školy, snaží u každého žáka o jeho maximální rozvoj.

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga:

Činnost ŠSP je naplňována ve čtyřech zásadních oblastech:

 1.  Depistážní činnost:
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště

 

 1.  Diagnostická činnost:
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně osobní a rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení)
 • stanovení hlavních problémů žáka a individuálního plánu podpory v rámci školy i mimo ni

 

 1.  Intervenční činnost:
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou žáků
 • participace na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
 • průběžné vyhodnocení účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů se zákonnými zástupci žáka
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

 

 1.  Metodická a koordinační činnost:
 • příprava a průběžná úprava podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole
 • spolupráce s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků podle jejich možností a potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže o využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • dokumentace všech případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa

Jakým způsobem pracuje školní speciální pedagog?

ŠSP je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

ŠSP pracuje individuálně s jednotlivými žáky nebo v rámci malé skupiny žáků. Aktivity pro práci se žáky jsou vybírány tak, aby jim umožnily maximálně využít své schopnosti a zapojit se v co možná největší míře do výuky.

Pro svoji práci musí mít ŠSP souhlas se svou činností na škole od zákonných zástupců všech žáků školy. Souhlasy jsou udělovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pro obecné působení ŠSP ve škole podepisují všichni zákonní zástupci žáků tzv. generální souhlas, který se projednává jednou ročně na třídních schůzkách. Podpisem dokumentu zákonní zástupci souhlasí, aby ŠSP působil ve škole dle uvedené vyhlášky. Rozhodnou-li se, že souhlas nepodepíší, nemá ŠSP právo jejich dítěti své služby poskytovat. V případě, že bude po dohodě s žákem, zákonnými zástupci a třídním učitelem zahájena intenzivnější spolupráce, terapie či reedukace, musí si ŠSP opatřit individuální souhlas s jeho činností pro daného žáka. Zákonní zástupci i žák musejí být prokazatelně informováni o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou z poskytované služby vyplynout, o prospěchu, který je možné očekávat, i o možných následcích, nebude-li poradenská služba poskytnuta.

Asistent pedagoga, školní asistent

 

 Asistent pedagoga

Asistent pedagoga je jedním z podpůrných opatření, která jsou uplatňována pro žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školního poradenského pracoviště.

Tito pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon práce, kterou vykonávají.

Jejich hlavní činností je podpora žákům a dětem při přizpůsobení se školnímu prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, případně při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou, které jsou součástí výuky.

Dále přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáka/dítěte k učení, ke komunikaci, k řešení problémů, i k rozvoji kompetencí sociálních, občanských a pracovních. Činnosti ve třídě tak mohou být více konkretizované, cílené na jednotlivé potřeby žáků/dětí.

Asistenti poskytují žákům pozitivní motivaci, oceňují snahu žáků/dětí, bezprostředně chválí za sebemenší úspěchy a pokroky, aktivizují je, zapojují prožitkové učení a učení hrou.

Sledují také interpersonální vztahy ve třídě, vytvářejí podmínky ke komunikaci s ostatními žáky/dětmi a mají možnosti vysvětlit, případně nacvičit jednotlivé sociální situace, které mohou být pro žáka matoucí či nesrozumitelné.

Asistenti pedagoga intenzivně spolupracují s vyučujícími ať už při samotné výuce, tak i při vytváření a kontrole třídních pravidel.

Výuka tak může probíhat v komornějším prostředí, což je žáky/děti jednoznačně výrazně pozitivně přijímáno.

V přípravné třídě a v 1.třídách je nezastupitelná role asistentů pedagoga při aklimatizaci na nové prostředí, dále při zavádění pravidelného režimu a při posilování správných pracovních návyků.

V neposlední řadě také asistenti pedagoga pomáhají při vytváření pomůcek pro konkrétní žáky/děti a žáky/děti pak vedou k samostatné práci s těmito pomůckami.

Jako velmi důležitá se jeví také pomoc při zprostředkovávání informací mezi školou a rodinou, což vede ke zkvalitnění péče o žáky a děti.

 

Školní asistent

Školní asistentky na naší škole zprostředkovávají komunikaci mezi rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků/dětí, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhají při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytují podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování.

Součástí pracovní náplně školních asistentek je tedy individuální i skupinová práce s žáky/dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučování (zaměřují se zejména na žák/děti s odlišnými životními nebo kulturními podmínkami, případně kombinací výše uvedených faktorů). Dále organizují a zajišťují kvalitní trávení volného času dětí a žáků, po domluvě s rodiči se podílejí na domácí přípravě žáků a dětí.

Praktické informace a dokumenty

Děti rády pracují na počítači či tabletu. Nabízíme vám a vašim dětem internetové stránky, které pomáhají lépe si osvojit učivo, rozvíjet oslabené oblasti a také se ui nich mohou děti pobavit.
Tyto stránky (programy) jsou bezplatné.

zpestření výuky angličtiny, děti vidí obrázky, ale i slyší výslovnost

spíše pro starší žáky, děti řeší detektivní příběh, procvičují zrakové a sluchové vnímání- pro tablety

pro mladší děti (1.-3.třída), procvičuje se zde zrakové a sluchové vnímání, pravolevá orientace

sestavování různých obrázku podle předlohy, trénuje se tím představivost, pravolevá orientace

pro starší žáky- 2.stupeň (jedná se poměrně náročné úkoly), procvičuje se zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti, paměť

pro děti předškolního věku, mladšího školního věku, pro děti s narušenou komunikační schopností, poruchou autistického spektra, podpora čtení. Jsou zde také užitečné informace, odkazy.

 

Cvičení, která výše uvedené stránky nabízejí, nejsou samospasitelná, je vhodné brát je jako doplněk každodenní domácí přípravy, a i zde, jako u všeho platí, že všeho s mírou. Je dokázáno, že dlouhý pobyt u PC (tabletu) dětem škodí. Snažte se dodržet max. hodinu denně (nejlépe rozdělenou na několik částí) a to včetně her.