Charakteristika

Tuto funkci na škole zastává:

Bc. Michaela Fůsová

(přízemí – č. místnosti 15)

kontakty:

 • e-mail: bousova@zsruska.cz
 • tel: 476 111 170; 775 878 401
 • konzultační hodiny: Pondělí od 11:30 do 13:00, středa od 11:00 do 12:30, případně dle domluvy.

  Sociální pedagog plní ve škole především tyto úlohy:

  Provádění cíleného sociálního šetření u dětí a žáků nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

  Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jinými subjekty, např. poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

  Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

  Sociální pedagog se podílí na řešení problematiky žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v následujících oblastech:

  • nízká motivace ke vzdělávání;
  • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
  • nedůslednost ve školní přípravě;
  • kázeňské přestupky;
  • nedůsledné rodičovské vedení;
  • sociokulturně znevýhodněné prostředí. Sociální pedagog funguje jako zprostředkující článek mezi rodinou a školou: komunikuje s rodiči žáků a učiteli, v případě potřeby pak též se zainteresovanými institucemi, které se životem a školní docházkou zmíněných dětí zabývají.
  Hlavní cíle, plán práce

  PLÁN PRÁCE SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA

  Hlavní cíle činnosti :

   • podporovat a motivovat vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
   • poskytovat sociálně právní poradenství rodinám
   • podporovat rodiny sociálně znevýhodněných žáků, stanovit a koordinovat společně stanovenými kroky postup při řešení nepříznivé sociální situace a eliminovat tak negativní dopady na vzdělávání dětí
   • pomoc s přípravou na přijímací řízení (přihlášky, doučování apod.) především sociálně znevýhodněným žákům
   • preventivně působit na žáky prostřednictvím sociálně terapeutických aktivit
   • posilovat komunitní charakter školy
   • depistáž ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, zneužívání, šikana, sociálně patologické jevy, kriminalita)
   • pomoc s přípravou žáků na nástup do prvního ročníku a jejich udržení v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím sociálně-aktivizační činnosti a socioterapeutické činnosti,
   • pomoc rodinám s přípravou žáků do školy, pomoc se zajištěním doučování
   • podpora smysluplného trávení volného času (pořádání volnočasových aktivit, případně jejich zprostředkování)
   • zlepšování sociálních a hygienických návyků v rodině ve spolupráci s rodiči,
   • vyjednávání finanční podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy.
   • spolupráce se školním poradenským pracovištěm (speciální pedagog, metodik prevence pro I. a II. stupeň, výchovný poradce), třídními učiteli a asistenty pedagoga
   • spolupráce s úřady (městský úřad, úřady práce apod.) a dalšími státními i neziskovými institucemi
   • podílení se na realizaci projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, besed, exkurzí a dalších projektových aktivit

   ROČNÍ PLÁN

   Praktické rady a dokumenty

   Odkaz na časopis Sociální pedagogika o aktuálních tématech

   Sociální služby poskytované městským úřadem

   Dávky související s rodinou, péčí o děti, pěstounskou péčí, pomoc ve finanční tísni, dávky pro osoby se zdravotním postižením

   Neziskové organizace zabývající se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pomoc s přípravou dětí do školy, sociálním poradenstvím

   Konkrétně:

   Charita 1

   Charita 2

   Charita 3

   Charita 4

   Diakonie