Charakteristika

Tuto funkci na škole zastává:

Bc. Michaela Boušová

(přízemí – č. místnosti 15)

kontakty:

konzultační hodiny:

 • úterý  –
 • pátek –

(případně podle dohody)

Sociální pedagog plní ve škole především tyto úlohy:

Provádění cíleného sociálního šetření u dětí a žáků nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jinými subjekty, např. poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

Sociální pedagog se podílí na řešení problematiky žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v násleudjících oblastech:

 • nízká motivace ke vzdělávání; 
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost; 
 • nedůslednost ve školní přípravě; 
 • kázeňské přestupky; 
 • nedůsledné rodičovské vedení; 
 • sociokulturně znevýhodněné prostředí. Sociální pedagog funguje jako zprostředkující článek mezi rodinou a školou: komunikuje s rodiči žáků a učiteli, v případě potřeby pak též se zainteresovanými institucemi, které se životem a školní docházkou zmíněných dětí zabývají.
Hlavní cíle, plán práce

PLÁN PRÁCE SOCIÁLNÍHO PEDAGOGA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Hlavní cíle činnosti :

  podporovat a motivovat vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

  · poskytovat sociálně právní poradenství rodinám

  · podporovat rodiny sociálně znevýhodněných žáků, stanovit a koordinovat společně stanovenými kroky postup při řešení nepříznivé sociální situace a eliminovat tak negativní dopady na vzdělávání dětí

  · pomoc s přípravou na přijímací řízení (přihlášky, doučování apod.) především sociálně znevýhodněným žákům

  · preventivně působit na žáky prostřednictvím sociálně terapeutických aktivit

  · posilovat komunitní charakter školy

  · depistáž ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, zneužívání, šikana, sociálně patologické jevy, kriminalita)

  · pomoc s přípravou žáků na nástup do prvního ročníku a jejich udržení v hlavním vzdělávacím proudu prostřednictvím sociálně-aktivizační činnosti a socioterapeutické činnosti,

  · pomoc rodinám s přípravou žáků do školy, pomoc se zajištěním doučování

  · podpora smysluplného trávení volného času (pořádání volnočasových aktivit, případně jejich zprostředkování)

  · zlepšování sociálních a hygienických návyků v rodině ve spolupráci s rodiči,

  · vyjednávání finanční podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s nadacemi a nadačními fondy.

  · spolupráce se školním poradenským pracovištěm (speciální pedagog, metodik prevence pro I. a II. stupeň, výchovný poradce), třídními učiteli a asistenty pedagoga

  · spolupráce s úřady (městský úřad, úřady práce apod.) a dalšími státními i neziskovými institucemi

  · podílení se na realizaci projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, besed, exkurzí a dalších projektových aktivit

  Časový harmonogram vytyčených úkolů:

  Květen:

  • zajišťování podpory nově příchozím žákům z Ukrajiny z hlediska materiálních potřeb, pomoc s adaptací na nové prostředí, procvičování českého jazyka
  • komunikace s rodiči žáků z Ukrajiny ohledně jejich potřeb
  • spolupráce s Klubíkem, inspirace pro příští školní rok (Klubík pro starší děti – 2.stupeň)
  • spolupráce se speciálním pedagogem, pedagogy a asistenty pedagoga, poznávání prostředí školy, zaměstnanců a žáků, seznamování s dokumenty a materiály školy
  • depistáž žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
  • účast na poradách školního poradenského pracoviště a vedení školy
  • příprava na letní školičku

  Červen:

  • koncepce Klubíku pro 2. stupeň, plánování aktivit, přihlášek, letáčků, příprava zázemí pro aktivity a časové rozvržení aktivit
  • plánování exkurzí a besed nejen s Klubíkem
  • pokračování s podporou žáků z Ukrajiny
  • pokračování v poznávání žáků školy a v depistáži žáků sociálně znevýhodněných
  • účast na poradách školního poradenského pracoviště a vedení školy
  • spolupráce se speciálním pedagogem
  Praktické rady a dokumenty

  Odkaz na časopis Sociální pedagogika o aktuálních tématech

  Sociální služby poskytované městským úřadem

  Dávky související s rodinou, péčí o děti, pěstounskou péčí, pomoc ve finanční tísni, dávky pro osoby se zdravotním postižením

  Neziskové organizace zabývající se sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, pomoc s přípravou dětí do školy, sociálním poradenstvím

  Konkrétně:

  Charita 1

  Charita 2

  Charita 3

  Charita 4

  Diakonie