Provoz MŠ

Děti se do mateřské školy přijímají zejména od 6,00 hodin do 8,00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování do 8,00 hodin.

  • Zástupci dítěte si mohou dítě vyzvednout většinou v poledne od 12.15 hodin do 12,30 hodin (polodenní režim), z 1.třídy Krtečků od 12.00 do 12.15 hodin či odpoledne od 14,30 hodin do 16,30 hodin (celodenní režim) nebo v jinou dobu, kterou si zákonný zástupce předem domluví s učitelkou.
  • Zákonný zástupce je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu Mateřské školy (tj. do 16,30 hodin). Jakmile si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do této doby je pedagogický pracovník povinen kontaktovat zákonné zástupce, případně pověřenou osobu. V případě, že není dostupný, je pedagogický pracovník povinen dále se průběžně pokoušet kontaktovat dané osoby. Pokud se nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pokud dojde k pozdnímu vyzvednutí dítěte po ukončení provozní doby, je pedagogický pracovník povinen informovat zákonného zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy a udělá o tom písemný záznam. Opakované pozdní vyzvedávání může být důvodem k ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 b) školského zákona.
  • Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů uzamyká a v tuto dobu při příchodu do MŠ slouží zvonek. MŠ je uzamčena od 6,00 do 7,15 hodin

 od 8,00 do 12,15 hodin

od 12,30 do 14,15 hodin

od 15,30 do 16,30 hodin

 

  • Při nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se zákonní zástupci mohou dohodnout s vedoucí učitelkou nebo s učitelkou na nejvhodnějším postupu.
  • Mateřská škola se organizačně dělí na třídy a každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí.