Mateřská škola Parník

„Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil.“
Vstupte

Vize školy

Šťastné dítě – spokojený rodič – spokojený učitel
Být školou, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, ve které se uznává individualita i celek, kde se děti učí úctě a lásce jednoho k druhému, kde jeden druhému pomáhá a je mu oporou.
Vytvořit školu:
do které se děti těší a nerady ji opouštějí
kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství
kde budou chápány a respektovány odlišnosti a nadání dětí
kde bude dbáno na správnou životosprávu i pohybovou aktivitu
kde budou podporovány mezilidské vztahy, pohoda a bezpečné prostředí, které bude podporovat chuť se učit novému a mít z toho radost
kde nebudou předávány jen hotové informace, ale děti budou vedeny k tomu, aby nové skutečnosti a informace objevovaly samy
kde bude využíváno všech možností zapojení rodičů do života školy

Novinky z naší školky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí:
(zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu a v oborech vzdělávání Praktické školy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci ČSSZ a zaměstnanci Finanční správy)

Pokud spadáte do některé z těchto profesí, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele, kde musí být uvedena vaše profese.

Přítomnost dítěte v MŠ se umožní pouze tehdy pokud:
dítě nemá příznaky COVID19
podstoupí testování 2x týdně v areálu MŠ a to v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den nástupu)
nebo podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na jiném odběrovém místě, který prokáže písemným potvrzením, ne starším 48 hodin (ne SMS)
nebo pokud se prokáže potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)

Testování bude probíhat:
Antigenním testem LEPU MEDICAL (výtěr z kraje nosní dírky), který bude provádět zákonný zástupce nebo osoba, která dítě do MŠ přivedla, za přítomnosti pedagoga na určeném místě. Výsledek testu bude vyhodnocen za 15 minut, žádáme vás o příchod do MŠ s dostatečnou časovou rezervou (cca 20 minut). Do MŠ přijde dítě v ochranné roušce, rodič v respirátoru.

Pokud bude preventivní test pozitivní je postup následující – ZDE – liší se postup při pondělním a čtvrtečním testování!!!!!

Je potřeba, aby každé dítě mělo v MŠ jednu náhradní chirurgickou roušku v sáčku, kterou si ponechá v šatně pro případ zjištění pozitivní osoby v MŠ.

Desatero budoucím školáčkům

 

Milí rodiče,

možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby mělo určité znalosti, schopnosti a dovednosti. A které k nim patří?

V oblasti hrubé motoriky a sebeobsluhy:

 • skákat po jedné noze
 • skočit přes švihadlo
 • chytit a hodit míč
 • zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou
 • udržet rovnováhu
 • přeskočit malou překážku
 • obléci se – včetně zapínání zipu, knoflíků a patentů /svléknout/
 • obout se – zavázat si tkaničky
 • stolovat s použitím příboru
 • samostatně použít toaletu, použít mýdlo při mytí rukou, čistit si zuby, česat vlasy, smrkat
 • udržovat pořádek ve svých věcech  

V oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

 • zvládat správné uchopení tužky – vytvořit tzv. špetku /jako když chceme solit třemi prsty/. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky
 • dítě by mělo umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, horní a dolní smyčku, čtverec, obdélník….neuvolněná ruka ovlivňuje výkony nejen při psaní, ale i čtení, při výtvarné i tělesné výchově
 • vybarvit obrázek dle předlohy
 • stříhat nůžkami
 • trhat papír
 • modelovat
 • muchlat různé materiály
 • navlékat korálky
 • lepit lepidlem
 • namalovat postavu s detaily – oči, nos, ruce, prsty atd.

 V oblasti orientace:

 • pravo-levou orientaci – co je vpravo – vlevo
 • prostorovou orientaci – nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, mezi dvěma, v rohu, první, poslední…
 • předškolák by měl umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy – nácvik správného čtení písmen například p, b a d (Pokud rozlišování činí dítěti potíže, může, ale NEMUSÍ to signalizovat možnost projevu budoucích DYS poruch).

 V oblasti zrakového vnímání:

 • souvisí se zrakovou pamětí – pexeso, Kimova paměťová hra
 • najít rozdíl na obrázku
 • předškolák by měl umět dokreslit chybějící část obrázku
 • běžně používat zrakovou analýzu a syntézu – rozpoznávání a skládání částí, celku – puzzle 

 V oblasti sluchové analýzy:

 • dítě by mělo umět rozeznat zvuky, určit jejich směr
 • rozlišovat jednotlivá slova ve větě, slabiky ve slově – umí je vytleskat, určit počet slabik
 • pozná první (případně i poslední hlásku ve slově)

 Matematické představy

 • chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • určí více x méně, stejně, malý, větší, největší, dlouhý x krátký
 • porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • pojmenuje geometrické tvary -trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

Řečové projevy:

 • předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou může být r a ř- v případě vady řeči je vždy nutná návštěva logopeda
 • zná své jméno a příjmení, jméno rodičů, sourozenců
 • zná svůj věk, adresu, jméno paní učitelky a ví, kam chodí do školky
 • nezaměňuje pojmy včera a zítra
 • dokáže zopakovat dvojverší zazpívat písničku
 • zvládne reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vyprávění, tak obrázků
 • komunikuje s dospělou osobou i s vrstevníky

 Sociální zralost

 • dítě by mělo zvládat odloučení od rodičů
 • znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování /vykání dospělým, pozdrav, prosba, poděkování, “neskákat” do řeči – vyčkat až domluví
 • je schopno pracovat samostatně i ve skupině
 • vydrží u zadaného úkolu a svou práci dokončí

 Ostatní znalosti

Zná základní barvy a jejich odstíny

Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc

Pojmenuje dny v týdnu, rozlišuje roční období

 

 Nezvládá Vaše dítě vše?

To ještě není důvod k odkladu školní docházky a velkým obavám. Vaše dítě v této době velice rychle vyzrává. Zápisy probíhají téměř půl roku před nástupem do základní školy. To je ještě dlouhá doba, během které se Vaše dítě za pomoci Vaší i paní učitelek v mateřské škole ještě opravdu hodně naučí.

 

 

 

Zápis do MŠ 2021

Zápisy do Mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se z důvodu protiepidemiologických opatření, v LITVÍNOVĚ uskuteční v termínu od 3. května do 14. května 2021.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 uvedenými způsoby:

 1. Datovou schránkou ,
 2. e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
 3. zasláním potřebných dokumentů poštou,
 4. nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS
 5. OSOBNĚ ve dnech 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (nutno mít respirátor nebo roušku a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů). Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty pro vás budou připravené u vchodů MŠ v tyto dny.

Přidělený číselný kód, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sdělen osobně (týká se bodu 5) nebo zaslán formou sms či e-mailem.

Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, vývěska).

Dokumenty potřebné k přijetí

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ihned po kontrole kopie rodného listu tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů: 24. 5. – 25. 5. 2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Předpokládaný termín schůzky zákonných zástupců nově zapsaných dětí bude v druhé polovině června – sledujte webové stránky a vývěsky u MŠ.

Těšíme se na vás, vedení školy.

Máme nové čističky vzduchu

Vzhledem k tomu, že se snažíme zajistit co nejbezpečnější prostředí pro děti, byly zakoupeny dvě čističky vzduchu.

Čistička vzduchu Jata JEGA 1001 pracuje na principu sterilizace pomocí UV-C záření o vlnové délce 254 nm, které však do prostoru nevyzařuje přímo. Díky tomu ji můžete používat nepřetržitě v místnostech, kde se pohybují lidé. Vzduch nejprve nasává přes uhlíkový filtr, poté jej ozařuje UV-C lampami a následně jej vrací přes další uhlíkový filtr zpět do místnosti.

Multifunkční využití

Čistička vzduchu najde své uplatnění nejen v domácnosti, ale můžete ji použít také ve školách, ordinacích, restauracích, obchodech nebo třeba na toaletách. Je určena do místností do 50 m2. Do větších místností je možné použít více čističek. Lze ji jednoduše volně položit na zem nebo zavěsit na zeď.

Jedná se o kvalitní spotřebič vyráběný ve Španělsku. Tam byl také testován v laboratoři IZADI Laborategia, která potvrdila jeho 99% účinnost.

NÁŠ TIP pro činnosti s dětmi

O nás

Naše škola je umístěna uprostřed města, což je pro děti velmi výhodné. Pouhých 5 minut chůze nám stačí, abychom s dětmi došli k autobusové zastávce, odkud můžeme cestovat např. do Sportovní haly na Koldomu nebo do nedalekého Meziboří. Také je to od nás kousek k hasičské zbrojnici nebo do psího útulku, plavecký bazén zase využíváme k získání předplaveckých dovedností. V sousední knihovně poznáváme kouzlo knih a do blízkého divadla chodíme na krásné pohádky.

i

Školní vzdělávací program

„Plavba mořem dětství“

Náš ŠVP zde je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Parník, Soukenická 982,

Litvínov 436 01

telefon MŠ: 476 752 861 mobil MŠ: 739 633 621

telefon ZŠ: 476 111 170

email: mssoukenicka@zsruska.cz,

 facebook: MŠ Parník Litvínov

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Proč si vybrat nás?

Jsme škola, ve které záleží na partnerství a kamarádství, pohodě a pochopení, uznáváme individualitu i celek. Děti se učí úctě a lásce jednoho k druhému, snažíme se jeden druhému pomáhat a být mu oporou.

Novinky z naší školky

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí:
(zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu a v oborech vzdělávání Praktické školy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci ČSSZ a zaměstnanci Finanční správy)

Pokud spadáte do některé z těchto profesí, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele, kde musí být uvedena vaše profese.

Přítomnost dítěte v MŠ se umožní pouze tehdy pokud:
dítě nemá příznaky COVID19
podstoupí testování 2x týdně v areálu MŠ a to v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den nástupu)
nebo podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na jiném odběrovém místě, který prokáže písemným potvrzením, ne starším 48 hodin (ne SMS)
nebo pokud se prokáže potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)

Testování bude probíhat:
Antigenním testem LEPU MEDICAL (výtěr z kraje nosní dírky), který bude provádět zákonný zástupce nebo osoba, která dítě do MŠ přivedla, za přítomnosti pedagoga na určeném místě. Výsledek testu bude vyhodnocen za 15 minut, žádáme vás o příchod do MŠ s dostatečnou časovou rezervou (cca 20 minut). Do MŠ přijde dítě v ochranné roušce, rodič v respirátoru.

Pokud bude preventivní test pozitivní je postup následující – ZDE – liší se postup při pondělním a čtvrtečním testování!!!!!

Je potřeba, aby každé dítě mělo v MŠ jednu náhradní chirurgickou roušku v sáčku, kterou si ponechá v šatně pro případ zjištění pozitivní osoby v MŠ.

Desatero budoucím školáčkům

 

Milí rodiče,

možná si kladete otázku, co všechno Vaše dítě musí zvládnout, aby mohlo na podzim v naprostém klidu nastoupit do školy. Přechod z mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i celé rodiny. Aby proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce usnadněn, je důležité, aby mělo určité znalosti, schopnosti a dovednosti. A které k nim patří?

V oblasti hrubé motoriky a sebeobsluhy:

 • skákat po jedné noze
 • skočit přes švihadlo
 • chytit a hodit míč
 • zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou
 • udržet rovnováhu
 • přeskočit malou překážku
 • obléci se – včetně zapínání zipu, knoflíků a patentů /svléknout/
 • obout se – zavázat si tkaničky
 • stolovat s použitím příboru
 • samostatně použít toaletu, použít mýdlo při mytí rukou, čistit si zuby, česat vlasy, smrkat
 • udržovat pořádek ve svých věcech  

V oblasti jemné motoriky a grafomotoriky:

 • zvládat správné uchopení tužky – vytvořit tzv. špetku /jako když chceme solit třemi prsty/. Dětem, u kterých se nedaří vyvodit správné držení, jsou doporučovány trojhranné tužky a pastelky
 • dítě by mělo umět nakreslit čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, horní a dolní smyčku, čtverec, obdélník….neuvolněná ruka ovlivňuje výkony nejen při psaní, ale i čtení, při výtvarné i tělesné výchově
 • vybarvit obrázek dle předlohy
 • stříhat nůžkami
 • trhat papír
 • modelovat
 • muchlat různé materiály
 • navlékat korálky
 • lepit lepidlem
 • namalovat postavu s detaily – oči, nos, ruce, prsty atd.

 V oblasti orientace:

 • pravo-levou orientaci – co je vpravo – vlevo
 • prostorovou orientaci – nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, mezi dvěma, v rohu, první, poslední…
 • předškolák by měl umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy – nácvik správného čtení písmen například p, b a d (Pokud rozlišování činí dítěti potíže, může, ale NEMUSÍ to signalizovat možnost projevu budoucích DYS poruch).

 V oblasti zrakového vnímání:

 • souvisí se zrakovou pamětí – pexeso, Kimova paměťová hra
 • najít rozdíl na obrázku
 • předškolák by měl umět dokreslit chybějící část obrázku
 • běžně používat zrakovou analýzu a syntézu – rozpoznávání a skládání částí, celku – puzzle 

 V oblasti sluchové analýzy:

 • dítě by mělo umět rozeznat zvuky, určit jejich směr
 • rozlišovat jednotlivá slova ve větě, slabiky ve slově – umí je vytleskat, určit počet slabik
 • pozná první (případně i poslední hlásku ve slově)

 Matematické představy

 • chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • určí více x méně, stejně, malý, větší, největší, dlouhý x krátký
 • porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • pojmenuje geometrické tvary -trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

Řečové projevy:

 • předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou může být r a ř- v případě vady řeči je vždy nutná návštěva logopeda
 • zná své jméno a příjmení, jméno rodičů, sourozenců
 • zná svůj věk, adresu, jméno paní učitelky a ví, kam chodí do školky
 • nezaměňuje pojmy včera a zítra
 • dokáže zopakovat dvojverší zazpívat písničku
 • zvládne reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vyprávění, tak obrázků
 • komunikuje s dospělou osobou i s vrstevníky

 Sociální zralost

 • dítě by mělo zvládat odloučení od rodičů
 • znát a dodržovat určitá základní pravidla společenského chování /vykání dospělým, pozdrav, prosba, poděkování, “neskákat” do řeči – vyčkat až domluví
 • je schopno pracovat samostatně i ve skupině
 • vydrží u zadaného úkolu a svou práci dokončí

 Ostatní znalosti

Zná základní barvy a jejich odstíny

Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc

Pojmenuje dny v týdnu, rozlišuje roční období

 

 Nezvládá Vaše dítě vše?

To ještě není důvod k odkladu školní docházky a velkým obavám. Vaše dítě v této době velice rychle vyzrává. Zápisy probíhají téměř půl roku před nástupem do základní školy. To je ještě dlouhá doba, během které se Vaše dítě za pomoci Vaší i paní učitelek v mateřské škole ještě opravdu hodně naučí.

 

 

 

Zápis do MŠ 2021

Zápisy do Mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se z důvodu protiepidemiologických opatření, v LITVÍNOVĚ uskuteční v termínu od 3. května do 14. května 2021.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Přihlášku je možno předložit ve stanoveném termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 uvedenými způsoby:

 1. Datovou schránkou ,
 2. e-mailem s elektronickým podpisem, v případě, že nemáte e-mail s elektronickým podpisem je nutné dostavit se do 5 pracovních dní a žádost osobně podepsat
 3. zasláním potřebných dokumentů poštou,
 4. nejvhodnější způsob, který vám DOPORUČUJEME je vhodit potřebné dokumenty do schránky, která bude viditelně označena slovem ZÁPIS
 5. OSOBNĚ ve dnech 5. a 6. 5. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu (nutno mít respirátor nebo roušku a vlastní psací potřeby pro případ doplnění formulářů). Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty pro vás budou připravené u vchodů MŠ v tyto dny.

Přidělený číselný kód, pod kterým bude vaše dítě přijato, vám bude sdělen osobně (týká se bodu 5) nebo zaslán formou sms či e-mailem.

Dne 17. 5. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 21. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu (web školy, vývěska).

Dokumenty potřebné k přijetí

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ihned po kontrole kopie rodného listu tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů: 24. 5. – 25. 5. 2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři mateřské školy.

Předpokládaný termín schůzky zákonných zástupců nově zapsaných dětí bude v druhé polovině června – sledujte webové stránky a vývěsky u MŠ.

Těšíme se na vás, vedení školy.

Máme nové čističky vzduchu

Vzhledem k tomu, že se snažíme zajistit co nejbezpečnější prostředí pro děti, byly zakoupeny dvě čističky vzduchu.

Čistička vzduchu Jata JEGA 1001 pracuje na principu sterilizace pomocí UV-C záření o vlnové délce 254 nm, které však do prostoru nevyzařuje přímo. Díky tomu ji můžete používat nepřetržitě v místnostech, kde se pohybují lidé. Vzduch nejprve nasává přes uhlíkový filtr, poté jej ozařuje UV-C lampami a následně jej vrací přes další uhlíkový filtr zpět do místnosti.

Multifunkční využití

Čistička vzduchu najde své uplatnění nejen v domácnosti, ale můžete ji použít také ve školách, ordinacích, restauracích, obchodech nebo třeba na toaletách. Je určena do místností do 50 m2. Do větších místností je možné použít více čističek. Lze ji jednoduše volně položit na zem nebo zavěsit na zeď.

Jedná se o kvalitní spotřebič vyráběný ve Španělsku. Tam byl také testován v laboratoři IZADI Laborategia, která potvrdila jeho 99% účinnost.

NÁŠ TIP pro činnosti s dětmi

O nás

Naše škola je umístěna uprostřed města, což je pro děti velmi výhodné. Pouhých 5 minut chůze nám stačí, abychom s dětmi došli k autobusové zastávce, odkud můžeme cestovat např. do Sportovní haly na Koldomu nebo do nedalekého Meziboří. Také je to od nás kousek k hasičské zbrojnici nebo do psího útulku, plavecký bazén zase využíváme k získání předplaveckých dovedností. V sousední knihovně poznáváme kouzlo knih a do blízkého divadla chodíme na krásné pohádky.

i

Školní vzdělávací program

„Plavba mořem dětství“

Náš ŠVP zde je zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy.

Kde nás najdete, kontakty

Mateřská škola Parník, Soukenická 982,

Litvínov 436 01

telefon MŠ: 476 752 861 mobil MŠ: 739 633 621

telefon ZŠ: 476 111 170

email: mssoukenicka@zsruska.cz,

 facebook: MŠ Parník Litvínov

Školní jídelna, jídelníček

Školní jídelna je součástí naší školky. Pro děti připravujeme zdravou a plnohodnotnou stravu, jídelníček je sestavován tak, aby splňoval všechny zásady zdravé výživy.

Jak připravit dítě na školku?

Nástup do mateřské školy je nejen velkým mezníkem v životě dítěte, ale i pro rodiče je to významná změna. Některé děti zvládnou vstup do mateřské školky bez problémů, jiné si to „odtrpí“. Aby se nástup dítěte do školky povedl co nejlépe, doporučujeme rodičům se na tento krok připravit předem.

Provoz

Školka je v provozu denně od 6.00 do 16. 30 hod.

Bližší informace ZDE.

Úplata

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 470,- Kč měsíčně.

 

R

Proběhlé akce

Pokračujte ZDE.