I přes nečekanou pandemii COVID-19 se spolupráce škol na Litvínovsku nezastavila. Jednací místnosti pracovníků vystřídala online komunikace mezi pracovníky projektu, řediteli škol, úředníky, odborníky na vzdělávání nebo zástupci samospráv.

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí bylo schválení Analytické části a Akčního plánu na rok 2019/2020 projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov. „Jedná se o klíčové dokumenty, které popisují potřeby a ukazatele stavu vzdělávání na Litvínovsku nebo monitorují plánované akce jednotlivých škol. Uvedené dokumenty schválil v dubnu Řídící výbor projektu, který si vzhledem k epidemii vyzkoušel online hlasování,“ sdělila manažerka MAP II Monika Růžičková.

Spolupráce škol není ale jen o dokumentech. Klíčová je například podpora zvyšování odbornosti učitelů, proto pro ně aktuálně probíhají různé vzdělávací aktivity. „Díky projektu se aktuálně realizují kurzy FIE zaměřené na posílení poznávacích dovedností u dětí nebo tzv. formativní hodnocení, což je způsob průběžného hodnocení žáka, kdy zpětnou vazbu dostává nejen dítě, ale také učitel. Na červen je naplánován další zajímavý kurz, který má pedagogy naučit, jak děti motivovat ke kritickému myšlení v kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení,“ dodává manažerka Monika Růžičková.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách –  http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/.