Vysvědčení za 2. pololetí - informace pro rodiče a žáky

Informace ředitelky školy o způsobu hodnocení na konci školního roku 2019/2020, a to zejména o pravidlech podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a o specifických pravidlech pro hodnocení.

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (známky na vysvědčení za 2. pololetí) ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, zohledňuje.

Při hodnocení žáků škola postupuje podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Informace pro žáky 8. ročníků: Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy (příští rok) a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.

Pravidla pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední

– skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok,

– podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

– snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;

– samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;

– četbu související se zadanými úkoly;

– portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);

– zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

  

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření školy nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Do počtu zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.

Pro hodnocení žáků základních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená v zákoně  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. Upozorňujeme školy, že k takovéto situaci, vzhledem k možnostem dle Vyhlášky, může dojít jen ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle školského zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.

Konání i hodnocení zkoušky (zejména u vzdělávání § 38 nebo 41 školského zákona) nebo komisionálního přezkoušení ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb. není nově Vyhláškou dotčeno. V případě zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí 

V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budete informováni, zejména na webových stránkách školy: www.zsruska.cz.

 

V Litvínově 28. dubna 2020                                                             Mgr. Pavla Tomášová

                                                                                                                     ředitelka školy