Charakteristika

Ve škole funguje několik let žákovský parlament. S postupem času se mění jeho podoba a samotné fungování.

Původně byl zařazen do rozvrhu i na prvním stupni jako nepovinně volitelný předmět. Žáci od 2. do 5. ročníku se scházeli každý týden, aby se mohli podílet na stejných tématech a poté mohli pokračovat ve stejném způsobu práce jako žáci na 2. stupni. Žáci od 6. do 9. ročníku si mohli jŽákovský parlament vybrat z nabídky volitelných předmětů.

Žákovský parlament podle očekávání vykonával standardní a osvědčené aktivity, včetně realizace celoškolních projektů. V této činnosti bude pokračovat i nadále, i když v pozměněné podobě.

Nově bude sloučena environmentální výchova s prací žákovského parlamentu do EKOPARLAMENTU. V každém ročníku bude vytvořen v rámci povinně volitelného předmětu jeden tým.

Volitelný předmět je na naší škole vyučován 1x týdně v rámci celého ročníku a žáci tvoří ročníkové ekoparlamenty. Ze zástupců jednotlivých ročníkových ekoparlamentů (předseda a místopředseda) + předseda a místopředseda z parlamentu od 2. do 5. třídy je složena „Žákovská rada“, která se schází jednou za 14 dní a tvoří jádro parlamentu při plánování akcí a projektů.

Parlament se zabývá tradičními záležitostmi – zlepšování školního prostředí, pořádáním různých akcí a projektů, řešením připomínek a námětů ze strany žáků a komunikace s vedením školy apod. Činnost Žákovského parlamentu obohacuje spolupráce s Centrem pro demokratické učení (CEDU), které školu i po skončení projektu SOS Žákovské parlamenty. Díky tomuto projektu funguje naše škola jako Konzultační centrum školy pro demokracii.

Konzultační centrum Škola pro demokracii:

Více o programu zde       Semináře pro učitele           Kontakty Škola pro demokracii

CEDU:

Webové stránky                Eshop                       Kontakty

 

Složení a zástupci

Informace připravujeme

Ústava parlamentu

Ústava parlamentu

Vloženo: 1.8.2018 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 1969x |

 

Preambule
My, žáci naší školy, přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení

 • Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
 • Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
 • Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.

Zastupitelské orgány

 • Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a návrhy žáků a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy a prostředí školy. Připravovat a organizovat charitativní, sportovní a kulturní akce a projekty a vyhodnocovat je. Žáci se také snaží předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku. Členové parlamentu se mohou dotazovat všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení. Mohou informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím časopisu, nástěnky a webových stránek.
 • Žákovský parlament má tyto části: Malý parlament (zástupci 2. – 5. Třídy), Ročníkové parlamenty (zástupci 6. – 9. ročník) a Žákovskou radu (zástupci jednotlivých parlamentů).
 • Malý parlament

Je tvořen zástupci tříd od 2. – 5. ročníku. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Každá třída si zvolí svého mluvčího, který pak třídu zastupuje v Malém parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Malého parlamentu. Mluvčí je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třída takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Malého parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Vedle mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v Malém parlament rovněž hlasovací právo. Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní). Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Ústavu žákovského parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Malý parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Malý parlament v Žákovské radě. Malý parlament se schází jednou za 14 dní.

 • Ročníkový parlament

Funguje jako volitelný předmět pro žáky 6. – 9 ročníku. Každá třída má v Ročníkovém parlamentu minimálně jednoho člena, který je povinen informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Ročníkového parlamentu (minimálně 1x měsíčně nebo dle potřeby). Rozhodnutí Ročníkového parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Ročníkový parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Ročníkový parlament v Žákovské radě. Žákovský parlament se schází jednou týdně.

 • Žákovská rada

Schází se 1x měsíčně nebo dle potřeby. Je tvořena zástupci Malého parlamentu a zástupci jednotlivých Ročníkových parlamentů. Jednotliví členové jsou povinni zpětně informovat parlamenty o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Žákovské rady. Člen Žákovské rady může být v průběhu roku vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a parlament takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Žákovské rady je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů rady není nijak omezen.

 • Jednání všech částí žákovské samosprávy

Jednání jsou veřejná, může se jich zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.

 • Se Žákovským parlamentem spolupracují dva pedagogičtí pracovníci. Tito pracovníci nemají právo hlasovat.
 • Vedení školy je průběžně informováno o činnosti Žákovského parlamentu a průběžně se účastní jednání. O připomínkách týkajících se chodu školy parlament neprodleně informuje vedení školy. Vedení školy připomínky projedná a zpětně informuje parlament o závěrech a možnostech řešení.

Závěrečná ustanovení

 • Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení Školního parlamentu.

Ústavní pořádek ZŠ tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a školní řád.

Činnost parlamentu

Informace připravujeme

Dokumenty

Informace připravujeme