Přípravná třída

Charakteristika

Přípravné třídy se nacházejí ve 2. patře budovy školy. Děti využívají i další prostory školy: školní knihovnu, tělocvičnu, herní koutky.

Přípravná třída se řídí školním vzdělávacím programem „Tvořivě v přípravce“.

Uspořádání dopoledního vyučování respektuje vyváženost, biorytmus dětí a zachovává střídání náročných aktivit s volnějšími činnostmi. Činnost je přizpůsobena aktuálním potřebám dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení – žádné není zvýhodněno nebo neznevýhodněno.

Počet dětí: 10 – 15 s počtem 20 vyučovacích hodin, rozdělených na kratší úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. Vyučování začíná v 8.00 hodin a končí v 11.45. V pondělí končí vyučování o 20 min později. Plánujeme a organizujeme aktivity tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizování činnosti.

V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná paní učitelka, k dispozici má asistentky pedagoga, spolupracuje se školním speciálním pedagogem.

Rodiče jsou pravidelně informováni o všech činnostech, o prospěchu, o rozvoji učení, o nedostatcích. (Individuální pohovory, třídní schůzky, společné akce.)

Do přípravné třídy základní školy se zařazují děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Dětem jsou podle vyhlášky č.27/2016 Sb. poskytována převážně podpůrná opatření 1. a 2. stupně dle aktuálních potřeb.

Pro děti i rodiče platí základní pravidla a povinnosti vyplývající z řádu školy.