Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Zápis do 1. tříd - postup, formuláře
30.3.2020

Vzhledem k okolnostem bude probíhat zápis do 1. tříd jiným způsobem. Podrobné informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Potřebné formuláře naleznete: https://zs.zsruska.cz/index.php?type=Post&id=659&ids=515

 

Mapa webu
A
A
A

Ústava parlamentu

Vloženo: 1.8.2018 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 1960x |

Preambule
My, žáci naší školy, přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení

 • Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
 • Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
 • Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.

Zastupitelské orgány

 • Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a návrhy žáků a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy a prostředí školy. Připravovat a organizovat charitativní, sportovní a kulturní akce a projekty a vyhodnocovat je. Žáci se také snaží předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku. Členové parlamentu se mohou dotazovat všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení. Mohou informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím časopisu, nástěnky a webových stránek.
 • Žákovský parlament má tyto části: Malý parlament (zástupci 2. – 5. Třídy), Ročníkové parlamenty (zástupci 6. – 9. ročník) a Žákovskou radu (zástupci jednotlivých parlamentů).
 • Malý parlament
  Je tvořen zástupci tříd od 2. – 5. ročníku. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Každá třída si zvolí svého mluvčího, který pak třídu zastupuje v Malém parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Malého parlamentu. Mluvčí je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třída takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Malého parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Vedle mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v Malém parlament rovněž hlasovací právo. Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní). Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Ústavu žákovského parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Malý parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Malý parlament v Žákovské radě. Malý parlament se schází jednou za 14 dní.
 • Ročníkový parlament
  Funguje jako volitelný předmět pro žáky 6. – 9 ročníku. Každá třída má v Ročníkovém parlamentu minimálně jednoho člena, který je povinen informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Ročníkového parlamentu (minimálně 1x měsíčně nebo dle potřeby). Rozhodnutí Ročníkového parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Ročníkový parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Ročníkový parlament v Žákovské radě. Žákovský parlament se schází jednou týdně.
 • Žákovská rada
  Schází se 1x měsíčně nebo dle potřeby. Je tvořena zástupci Malého parlamentu a zástupci jednotlivých Ročníkových parlamentů. Jednotliví členové jsou povinni zpětně informovat parlamenty o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Žákovské rady. Člen Žákovské rady může být v průběhu roku vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a parlament takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Žákovské rady je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů rady není nijak omezen.
 • Jednání všech částí žákovské samosprávy
  Jednání jsou veřejná, může se jich zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.
 • Se Žákovským parlamentem spolupracují dva pedagogičtí pracovníci. Tito pracovníci nemají právo hlasovat.
 • Vedení školy je průběžně informováno o činnosti Žákovského parlamentu a průběžně se účastní jednání. O připomínkách týkajících se chodu školy parlament neprodleně informuje vedení školy. Vedení školy připomínky projedná a zpětně informuje parlament o závěrech a možnostech řešení.

Závěrečná ustanovení

 • Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení Školního parlamentu.
 • Ústavní pořádek ZŠ tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a školní řád.