Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Školní hřiště zahajuje sezónu pro veřejnost
24.4.2019

1. května 2019 se otevírá pro veřejnost areál školního hřiště.

Více zde

Anketa
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Ústava parlamentu

Vloženo: 1.8.2018 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 1667x |

Preambule
My, žáci naší školy, přijímáme tyto stanovy:

Základní ustanovení

 • Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.
 • Obsah stanov vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika.
 • Každý člen školy je povinen dodržovat školní řád.

Zastupitelské orgány

 • Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím Žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a návrhy žáků a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy a prostředí školy. Připravovat a organizovat charitativní, sportovní a kulturní akce a projekty a vyhodnocovat je. Žáci se také snaží předcházet negativním jevům, jako jsou šikana, ubližování druhým a ničení školního majetku. Členové parlamentu se mohou dotazovat všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení. Mohou informovat veřejnost o dění ve škole prostřednictvím časopisu, nástěnky a webových stránek.
 • Žákovský parlament má tyto části: Malý parlament (zástupci 2. – 5. Třídy), Ročníkové parlamenty (zástupci 6. – 9. ročník) a Žákovskou radu (zástupci jednotlivých parlamentů).
 • Malý parlament
  Je tvořen zástupci tříd od 2. – 5. ročníku. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Každá třída si zvolí svého mluvčího, který pak třídu zastupuje v Malém parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, je povinen zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Malého parlamentu. Mluvčí je volen na jeden školní rok, ale v průběhu roku může být vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a třída takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Malého parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Vedle mluvčího třídy je volen jeho zástupce, který se účastní jednání parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v Malém parlament rovněž hlasovací právo. Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se zúčastní). Slib zní: „Slibuji, že budu zachovávat Ústavu žákovského parlamentu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Malý parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Malý parlament v Žákovské radě. Malý parlament se schází jednou za 14 dní.
 • Ročníkový parlament
  Funguje jako volitelný předmět pro žáky 6. – 9 ročníku. Každá třída má v Ročníkovém parlamentu minimálně jednoho člena, který je povinen informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Ročníkového parlamentu (minimálně 1x měsíčně nebo dle potřeby). Rozhodnutí Ročníkového parlamentu je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů parlamentu není nijak omezen. Ročníkový parlament zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří zastupují Ročníkový parlament v Žákovské radě. Žákovský parlament se schází jednou týdně.
 • Žákovská rada
  Schází se 1x měsíčně nebo dle potřeby. Je tvořena zástupci Malého parlamentu a zástupci jednotlivých Ročníkových parlamentů. Jednotliví členové jsou povinni zpětně informovat parlamenty o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Žákovské rady. Člen Žákovské rady může být v průběhu roku vyměněn, jestliže pro to jsou důvody a parlament takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí Žákovské rady je právoplatné, jestliže se ho zúčastní alespoň polovina žáků parlamentu (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje parlament). Počet dalších funkcionářů rady není nijak omezen.
 • Jednání všech částí žákovské samosprávy
  Jednání jsou veřejná, může se jich zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.
 • Se Žákovským parlamentem spolupracují dva pedagogičtí pracovníci. Tito pracovníci nemají právo hlasovat.
 • Vedení školy je průběžně informováno o činnosti Žákovského parlamentu a průběžně se účastní jednání. O připomínkách týkajících se chodu školy parlament neprodleně informuje vedení školy. Vedení školy připomínky projedná a zpětně informuje parlament o závěrech a možnostech řešení.

Závěrečná ustanovení

 • Ústava může být doplňována nebo měněna jen po schválení Školního parlamentu.
 • Ústavní pořádek ZŠ tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a školní řád.