Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Zápis do 1. tříd - postup, formuláře
30.3.2020

Vzhledem k okolnostem bude probíhat zápis do 1. tříd jiným způsobem. Podrobné informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Potřebné formuláře naleznete: https://zs.zsruska.cz/index.php?type=Post&id=659&ids=515

 

Mapa webu
A
A
A

Charakteristika školy

Vloženo: 1.8.2016 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 11776x |

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, je státní, úplná základní škola, v centru města Litvínova. Škola byla přestěhována z původní ZŠ Litvínov, Šafaříkova 991 do budovy ZŠ Ruská 2059 v rámci optimalizace sítě škol k 1.9.2005.
Součástí školy jsou odloučená pracoviště MŠ Tylova 2085, MŠ Soukenická 981, MŠ Čapkova 2035 a ŠD Šafaříkova 991. Všechna tato školní zařízení se nalézají na území města Litvínov. Celý školní komplex zahrnuje základní školu s kapacitou 800 žáků, školní jídelnu s kapacitou 1020 obědů, školní družinu s kapacitou 160 žáků a tři mateřské školy s celkovou kapacitou 265 dětí. Ke škole patří parková zeleň, multifunkční hřiště, dvůr a školní zahrada. Cílová kapacita ZŠ a MŠ je 1065 žáků a dětí ve věku od 3 do 15 let.
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 33, §44, §111 a §119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Škole je zřizovatelem povolena doplňková činnost, a to hostinská činnost, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, zabezpečení veřejné služby.

Podmínky pro vzdělávání žáků základní školy

 

 

Prostorové podmínky 

Učebny a kabinety ve škole
 suterén  8 učeben, 2 kabinety, šatny, wc
 přízemí  odborné pracovny, sborovna, kanceláře, jídelna, 3 kabinety, šatny, wc
 1. patro  13 učeben, 5 kabinetů, knihovna, wc
 2. patro  15 učeben, 3 kabinety, tělocvičny, wc
 
 

Budova školy je čtyřpodlažní, rozčleněná na čtyři pavilony. Celkem je ve škole 37 učeben, převážně vybavených interaktivní technikou. Škola je bezbariérová, zcela pokryta bezdrátovým signálem internetu. Výhodou je nově zrekonstruovaná učebna chemie, kvalitně vybavená a dobře fungující školní knihovna a dalšími odborné učebny. Žáci využívají také dvě počítačové učebny, dvě tělocvičny, keramickou vypalovací pec, školní kuchyňku a dílny. Pro děti předškoláky je zřízena přípravná třída.

Učitelé

Učitelský sbor je věkově vyvážený, jsou v něm zastoupeni začínající i zkušení učitelé. Ve škole je zřízeno školské poradenské pracoviště, které zastupuje školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodici prevence. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou k dispozici asistenti pedagoga.

 

Žáci

Žáci naší školy pocházejí většinou z Litvínova, malá část dojíždí z okolních obcí. Škola poskytuje všeobecné vzdělávání s akcentem na výchovnou složku vyučování. Nejsme školou výběrovou ani specializovanou. Školu navštěvují také cizinci.

Škola zajišťuje péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto žákům je věnována zvláštní péče v běžných hodinách i individuálně v rámci náprav se speciálním pedagogem.

 

Vize školy

„Škola tvořivého učení a demokratického myšlení“, v duchu odpovědného způsobu života, jenž se týká všech zúčastněných.

 

Vzdělávací program

Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvořivě ve škole zaměřeného na rozvoj tvořivého myšlení žáků, řešení problémů, logickému uvažování, podněcování iniciativy a samostatnosti žáků. Už během výuky je tvořivost žáků a učitelů při naplňování cílů základního vzdělávání vyžadována a pěstována. Absolventy naší školy by měla aktivita a tvořivost provázet při učení, při řešení problémů i při hledání profesního uplatnění.

Ve škole funguje již tradičně žákovský parlament. Parlament se zabývá tradičními záležitostmi – adopcí na dálku, zlepšování školního prostředí, pořádáním různých akcí a projektů, řešením připomínek a námětů ze strany žáků apod.

Součástí výchovně vzdělávací nabídky jsou pravidelné výjezdy do škol v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze, výlety, akce typu „spaní ve škole“ apod.

Environmentální vzdělávání se stalo součástí nejen mnoha předmětů, ale i běžného chodu školy. K celoškolním projektům patří např. Den Země.

Sport hraje v naší škole důležitou roli. V okresním měřítku dosahujeme nejvyšších příček v bodovaných soutěžích. Organizujeme lyžařský výcvik i pro žáky 1.stupně.

Pořádání a organizování celoškolních, třídních i ročníkových projektů, výjezdů, exkurzí, kurzů, vystoupení, adaptačních pobytů, vystoupení a dalších akcí je jednou z priorit školy. Řada akcí je součástí preventivního programu, příprava a účast v různých projektech smysluplně vyplňuje volný čas žáků.

Škola nabízí každoročně žákům také velké množství zájmových kroužků. Největší zájem je o sportovní kroužky.

Zájmové vzdělávání probíhá v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu "Sluníčko – s úsměvem jde všechno líp" zaměřený na podněcování iniciativy a samostatnosti žáků, s důrazem na komunikaci, umění naslouchat, posilování sebevědomí, sebeuvědomování, zájmové vyžití dětí. Při aktivitách je pěstován u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se ve městě setkávají, pravidelně využíváme školní hřiště a přilehlý park pro hry a sportovní aktivity a jako místo pro činnosti dětí volíme okolní přírodu.

 

Třídnické hodiny

Pravidelně zařazujeme třídnické hodiny, které poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy. Velký smysl vidíme ve využití třídnických hodin pro řešení aktuálních problémů třídy. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence.