Přihlášky do školní družiny
Přihlášky do školní družiny pro přípravné třídy a pro 1. třídy rozdají paní vychovatelky 5. září.
Přihlášky pro ostatní děti rozdá paní vychovatelka 6. září v 8. hodin ve třídách.
První dny mohou děti přijít do ŠD bez přihlášky.
Úplata za ŠD, kterou vybírá p. vychovatelka v hotovosti, činí 500,-Kč za I. pololetí.
(5. 9. – 23. 9. 2022 )