Ředitelka školy vydává Dodatek vnitřního řádu školní družiny čj. ZŠaMŠR/512/2015 ze dne 1. 9. 2015.

Dodatek upravuje bod 4.f Úplata za ŠD:

„Úplata za školní družinu činí 500,-Kč za jedno pololetí. Platby se provádí hotovostně u vedoucí vychovatelky. Splatnost úplaty je vždy uvedena na informační tabuli.“

Znění dodatku:

V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanovené usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření se tak školní družina dostála do situace, kdy

–  nemůže na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, po projednání se zřizovatelem přerušit činnost/provoz školní družiny, protože § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., v platném znění, lze přerušit provoz mateřské školy pouze v době školních prázdnin;

– nemůže uplatnit vyhláškou č. 74/2005 Sb., v platném znění, definované pravidlo stanovení úplaty (snížení úplaty), protože vyhláška uvedené pravidlo neobsahuje.

Školní družina fakticky neposkytuje žákům – účastníkům školní družiny zájmové vzdělávání, a to z důvodu, který není na straně účastníka školní družiny a závazek, který vznikl školní družině (poskytování zájmového vzdělávání na základě přihlášky a zaplacení úplaty), je nesplnitelný.

V důsledku toho, že školní družina nemůže plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny vznikl, škola finančně narovnává závazek mezi školní družinou a účastníkem školní družiny.

Z výše uvedených důvodů na období měsíce března 2020, kdy školní družina neposkytovala v plném plnění zájmové vzdělávání, nově stanovuji úplatu ve výši 50% z původní částky, tj. 50,00 Kč.

V období od dubna 2020 do června 2020 školní družina neposkytovala a nebude poskytovat zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině, nově stanovuji úplatu ve výši 0,00 Kč.

Zákonní zástupci budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím webových stránek školy, vývěsky školy, zveřejněním na budově ŠD, SMS zprávou či osobním pohovorem.

Vrácení přeplatku proběhne na základě vyplněné a podepsané „Žádosti o vrácení úplaty“ (viz příloha). Tu zákonný zástupce škole doručí dálkovým způsobem (např. emailem), vhozením do schránky školy či osobním doručením na sekretariát školy.

Lhůta pro vyúčtování (vrácení přeplatku) je stanovena do 30. června 2020.

Vrácení přeplatku proběhne pouze bezhotovostně – převodem na účet.

 

                                                                               Mgr. Pavla Tomášová

                                                                                      ředitelka školy